ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073-15553-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 23.09.2020 г. „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД сключи Договор BG16RFOP002-2.073-15553-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.073, Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,
Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Срокът за изпълнение на Договора е 3 месеца. Проектът стартира на 23.09.2020 г. и приключва на 23.12.2020г. Проектът е на стойност 10 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ е 100% и е в размер на – 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1 500 лева национално съфинансиране.
Целта на настоящият проект се свежда до осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Разходите по проекта са:
Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
С реализацията на настоящия проект „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД ще си осигури оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, ще постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
23.09.2020 г.

––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––––––
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-15553-C01. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Работно време и доставки

Уважаеми Клиенти,

Очакваме Ви на адреса ни в Софарма Бизнес Тауърс както следва:

Понеделник – Петък: 08:30ч – 19:00ч
Събота и Неделя - 10:00ч - 18:00ч

Правим доставки за гр. София.