На 23.09.2020 г. „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД сключи Договор BG16RFOP002-2.073-15553-C01 за безвъзмездна…