Проект: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II

Проект: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II

Проект: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II. Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

 Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2 608,67 лв.

Начало: 02.07.2021 г.

Край: 02.10.2021 г.

Проект: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

Проект: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

Проект: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки. Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 9862,59 лв.

Начало: 30.03.2021 г.

Край: 30.06.2021 г.

„НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД е бенефициент с проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

„НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД е бенефициент с проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

„НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД е бенефициент с проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

„НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД е бенефициент (предприятие получаващо подкрепа) с проект №: BG16RFOP002-2.095-3628 на процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Цел на процедурата:
Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

С реализацията на настоящия проект „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД ще си осигури оборотен капитал за справяне с последиците от COVID-19 и ще постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 10 951,04 лв.

Начало: 22.01.2021 г.

Край: 22.04.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073-15553-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073-15553-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073-15553-C01 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 23.09.2020 г. „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД сключи Договор BG16RFOP002-2.073-15553-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.073, Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,
Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Срокът за изпълнение на Договора е 3 месеца. Проектът стартира на 23.09.2020 г. и приключва на 23.12.2020г. Проектът е на стойност 10 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ е 100% и е в размер на – 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1 500 лева национално съфинансиране.
Целта на настоящият проект се свежда до осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Разходите по проекта са:
Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
С реализацията на настоящия проект „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД ще си осигури оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, ще постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
23.09.2020 г.

––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––––––
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-15553-C01. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НОВА НАДЕЖДА – 2014“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Работно време и доставки

Работно време:

Понеделник - Петък:
08:30 - 19:00ч.
Събота и Неделя:
10:00 - 18:00ч.

Доставки:

Всеки ден без вторник и сряда.